free-programming-books

:books: Freely available programming books

View the Project on GitHub EbookFoundation/free-programming-books

Đọc bằng ngôn ngữ khác

Bản dịch Tiếng Việt:


Giấy Phép Thỏa Thuận Cộng Tác Viên

Bằng cách đóng góp, bạn đồng ý với LICENSE của kho lưu trữ này.

Quy Tắc Ứng Xử của Cộng Tác Viên

Bằng cách đóng góp, bạn đồng ý tôn trọng Quy Tắc Ứng Xử của kho lưu trữ này. (translations)

Tóm Tắt

 1. "Một liên kết để tải một cuốn sách" không có nghĩa nó là một cuốn sách miễn phí. Vui lòng chỉ đóng góp nội dung miễn phí. Đảm bảo rằng nó là miễn phí. Chúng tôi không chấp nhận các liên kết đến các trang có yêu cầu bắt buộc nhập địa chỉ email để nhận sách, nhưng chúng tôi hoan nghênh những danh sách yêu cầu chúng.

 2. Bạn không cần phải biết về Git: nếu bạn tìm được thứ gì đó thú vị và chưa có trong kho lưu trữ này, vui lòng mở một Issue với các đề xuất mà bạn muốn đóng góp.

  • Nếu bạn biết Git, vui lòng Fork kho lưu trữ này và gửi pull requests.
 3. Chúng tôi có 5 loại tài liệu, bạn có thể chọn một trong những cái dưới đây:

  • Sách : PDF, HTML, ePub, một trang web dựa trên gitbook.io, một kho lưu trữ Git, v.v.
  • Khóa Học : Một khóa học là một tài liệu học tập, không phải là sách. Đây là một khóa học.
  • Hướng Dẫn Trực Quan : Một trang web cho phép người dùng lập trình hoặc chạy chương trình dựa trên kết quả và đánh giá. Ví dụ: Try Haskell, Try Github.
  • Podcasts và Screencasts : Podcasts và screencasts.
  • Bài Tập & Cuộc Thi Lập Trình : Trang web hoặc phần mềm cho phép bạn đánh giá kỹ năng lập trình của mình bằng cách giải quyết các vấn đề đơn giản hoặc phức tạp, có hoặc không có đánh giá mã nguồn, có hoặc không so sánh kết quả với những người khác.
 4. Đảm bảo tuân thủ theo [những nguyên tắc bên dưới](#Những Nguyên Tắc) và đảm bảo sử dụng đúng [định dạng Markdown](#Định Dạng).

 5. Github Actions sẽ chạy các test để đảm bảo danh sách của bạn được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái và các nguyên tắc định dạng được tuân thủ. Kiểm tra để đảm bảo các thay đổi của bạn có vượt qua các bài test.

Những Nguyên Tắc

Định Dạng

Ý tưởng là phải có

Ví dụ:

[...]
* [Một cuốn sách tuyệt vời](http://example.com/example.html)
                (dòng trống)
                (dòng trống)
### Ví dụ
                (dòng trống)
* [Một cuốn sách tuyệt vời khác](http://example.com/book.html)
* [Một số sách khác](http://example.com/other.html)
Tệ : * [Một cuốn sách tuyệt vời khác] (http://example.com/book.html)
Tốt: * [Một cuốn sách tuyệt vời khác](http://example.com/book.html)
Tệ : * [Một cuốn sách tuyệt vời khác](http://example.com/book.html)- John Doe
Tốt: * [Một cuốn sách tuyệt vời khác](http://example.com/book.html) - John Doe
Tệ : * [Một cuốn sách rất tuyệt vời](https://example.org/book.pdf)(PDF)
Tốt: * [Một cuốn sách rất tuyệt vời](https://example.org/book.pdf) (PDF)
Tệ : * [Một cuốn sách rất tuyệt vời](https://example.org/book.pdf)- (PDF) Jane Roe
Tốt: * [Một cuốn sách rất tuyệt vời](https://example.org/book.pdf) - Jane Roe (PDF)
Tệ : * [Một cuốn sách tuyệt vời khác](http://example.com/)- John Doe (HTML)
Tệ : * [Một cuốn sách tuyệt vời khác](https://downloads.example.org/book.html)- John Doe (download site)
Tốt: * [Một cuốn sách tuyệt vời khác](http://example.com/) - John Doe (HTML) [(PDF, EPUB)](https://downloads.example.org/book.html)
Tệ : * [Một cuốn sách rất tuyệt vời](https://example.org/book.html) - Jane Roe - 1970
Tốt: * [Một cuốn sách rất tuyệt vời (1970)](https://example.org/book.html) - Jane Roe

Tốt: * [Sách sẽ sớm trở nên tuyệt vời](http://example.com/book2.html) - John Doe (HTML) (:construction: *in process*)

Ghi Chú

Mặc dù những điều cơ bản tương đối đơn giản, nhưng có sự đa dạng lớn trong các nguồn mà chúng tôi liệt kê. Dưới đây là một số lưu ý về cách chúng ta phân loại những sự đa dạng này.

Metadata

Danh sách của chúng tôi cung cấp một metadata: tiêu đề, URL, người tạo, nền tảng và ghi chú truy cập.

Tiêu Đề
Các Liên Kết
Người Sáng Tạo
Nền Tảng và Ghi Chú Truy Cập

Thể Loại

Quy tắc đầu tiên để quyết định tài liệu thuộc danh sách nào là xem tài liệu đó mô tả thế nào. Nếu nó tự gọi nó là một cuốn sách, thì có lẽ nó là một cuốn sách.

Các Thể Loại chúng tôi không liệt kê

Vì Internet rất rộng lớn, chúng tôi không đưa chúng vào danh sách của mình:

Danh sách của chúng tôi không nghiêm ngặt về những loại trừ này. Phạm vi của kho lưu trữ được xác định bởi cộng đồng; nếu bạn muốn đề xuất thay đổi hoặc bổ sung, vui lòng tạo một Issue để đưa ra đề xuất.

Sách so với Nội dung khác

Chúng tôi không quá cầu kỳ về sách. Dưới đây là một số thuộc tính biểu thị rằng nguồn tài liệu là sách:

Có rất nhiều sách mà chúng tôi liệt kê không có các thuộc tính này; nó có thể phụ thuộc vào ngữ cảnh.

Sách so với các khóa học

Đôi khi chúng có thể khó phân biệt!

Các khóa học thường có sách giáo trình liên quan, mà chúng tôi sẽ liệt kê trong danh sách sách của chúng tôi. Các khóa học có các bài giảng, bài tập, bài kiểm tra, ghi chú hoặc các hỗ trợ giáo khoa khác. Bản thân một bài giảng hoặc video không phải là một khóa học. Powerpoint không phải là một khóa học.

Hướng Dẫn Trực Quan so với những thứ khác

Nếu bạn có thể in nó ra và giữ lại bản chất của nó, thì đó không phải là Hướng Dẫn Trực Quan.

Tự động hóa

check_urls=free-programming-books.md free-programming-books-en.md