free-programming-books

:books: Freely available programming books

View the Project on GitHub EbookFoundation/free-programming-books

Kodigo ng Pag-uugali ng Contributor

Bilang mga kontribyutor at tagapanatili ng proyektong ito, at sa interes ng sa pagpapaunlad ng isang bukas at malugod na komunidad, nangangako kaming igalang ang lahat ng tao na mag-ambag sa pamamagitan ng mga isyu sa pag-uulat, pag-post ng mga kahilingan sa tampok, pag-update dokumentasyon, pagsusumite ng mga pull request o patch, at iba pang aktibidad.

Nakatuon kami na gawing walang harassment ang pakikilahok sa proyektong ito karanasan para sa lahat, anuman ang antas ng karanasan, kasarian, kasarian pagkakakilanlan at pagpapahayag, oryentasyong sekswal, kapansanan, personal na hitsura, laki ng katawan, lahi, etnisidad, edad, relihiyon, o nasyonalidad.

Kabilang sa mga halimbawa ng hindi katanggap-tanggap na pag-uugali ng mga kalahok:

Ang mga tagapangasiwa ng proyekto ay may karapatan at responsibilidad na tanggalin, i-edit, o tanggihan ang mga komento, commit, code, pag-edit ng wiki, isyu, at iba pang kontribusyon na hindi nakahanay sa Code of Conduct na ito, o para pansamantalang ipagbawal o permanenteng sinumang nag-aambag para sa iba pang mga pag-uugali na sa tingin nila ay hindi naaangkop, nagbabanta, nakakasakit, o nakakapinsala.

Sa pamamagitan ng pagpapatibay ng Kodigo ng Pag-uugali na ito, ang mga tagapangasiwa ng proyekto ay nangangako sa kanilang sarili patas at patuloy na paglalapat ng mga prinsipyong ito sa bawat aspeto ng pamamahala proyektong ito. Mga tagapangasiwa ng proyekto na hindi sumusunod o nagpapatupad ng Kodigo ng Maaaring permanenteng alisin ang pag-uugali sa pangkat ng proyekto.

Nalalapat ang code of conduct na ito sa loob ng mga puwang ng proyekto at sa mga pampublikong espasyo kapag ang isang indibidwal ay kumakatawan sa proyekto o komunidad nito.

Maaaring ang mga pagkakataon ng mapang-abuso, panliligalig, o kung hindi man ay hindi katanggap-tanggap iniulat sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa isang tagapangasiwa ng proyekto sa victorfelder sa gmail.com. Lahat ang mga reklamo ay susuriin at iimbestigahan at magreresulta sa isang tugon na ay itinuturing na kinakailangan at angkop sa mga pangyayari. Ang mga maintainer ay obligadong panatilihin ang pagiging kumpidensyal hinggil sa tagapag-ulat ng isang pangyayari.

Ang Code of Conduct na ito ay hinango mula sa Contributor Covenant, version 1.3.0, available at https://contributor-covenant.org/version/1/3/0/

Translations