free-programming-books

:books: Freely available programming books

View the Project on GitHub EbookFoundation/free-programming-books

مرام‌نامه‌ی مشارکت‌کنندگان

ما به عنوان مشارکت کنندگان و نگهدارندگان این پروژه و به منظور تقویت یک جامعه باز و استقبال کننده، متعهد می شویم به همه افرادی که از طریق گزارش مسائل، ارسال درخواست ویژگی ها، به روزرسانی اسناد، ارسال پول ریکوئست یا پچ‌ها و سایر فعالیت ها کمک می کنند احترام بگذاریم.

ما متعهد هستیم که مشارکت در این پروژه را بدون در نظر گرفتن سطح تجربه، جنسیت، هویت و بیان جنسیتی، گرایش جنسی، معلولیت ظاهر شخصی ، اندازه بدن، نژاد، قومیت، سن، مذهب یا ملیت، تجربه ای بدون آزار و اذیت برای همه ایجاد کنیم.

نمونه‌هایی از رفتارهای غیرقابل قبول شرکت‌کنندگان عبارتند از:

  • استفاده از زبان یا تصاویر جنسی‌شده
  • حملات شخصی
  • نظرات توهین‌آمیز یا تحقیرآمیز
  • آزار و اذیت عمومی یا خصوصی
  • انتشار اطلاعات خصوصی دیگران، مانند آدرس‌های فیزیکی یا الکترونیکی بدون کسب اجازه‌ی صریح
  • سایر رفتارهای غیراخلاقی یا غیرحرفه‌ای

نگهدارندگان پروژه حق حذف و ویرایش یا رد نظرات، کامیت‌ها، کد، ویرایش های ویکی، ایشوها و سایر مشارکت‌هایی را دارند که با این مرامنامه مطابقت ندارند، همچنین می‌توانند هرگونه مشارکت‌کننده را به طور موقت یا دائم برای سایر رفتارها که نامناسب، تهدیدآمیز، توهین‌آمیز یا مضر می‌دانند،از پروژه حذف کنند.

با تصویب این مرامنامه، نگهدارندگان پروژه متعهد می شوند که این اصول را به طور منصفانه و پیوسته در هر جنبه‌ای از مدیریت این پروژه به کار گیرند. نگهدارندگان پروژه که از قوانین رفتاری پیروی نمی‌کنند یا آنها را اجرا نمی‌کنند ممکن است برای همیشه از تیم پروژه حذف شوند.

این مرامنامه هم در فضاهای پروژه و هم در فضاهای عمومی هنگامی که فردی نماینده‌ی پروژه یا عضو جامعه‌ی آن است اعمال می‌شود.

مواردی از رفتارهای توهین آمیز، آزاردهنده یا غیرقابل قبول می‌توانند با تماس با نگهدارنده پروژه از طریق victorfelder در gmail.com گزارش شوند. همه شکایات مورد بررسی و بررسی قرار می گیرند و منجر به پاسخی می شوند که لازم و مناسب شرایط موجود تلقی می‌شود. نگهدارندگان موظف به حفظ محرمانه بودن گزارشگر واقعه هستند.

این مرامنامه از این جا گرفته شده است: Contributor Covenant, نسخه‌ی 1.3.0 در این جا در دسترس است: https://contributor-covenant.org/version/1/3/0/

Translations